TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

Với slogan: Năng Lượng Xanh - Tái tạo vì ngày mai, công ty mong muốn mang lại các giải pháp tối ưu trong việc dung hòa các tiêu chí về môi trường với lợi ích kinh tế cho các đối tác.

Hiện nay, công ty đã và đang đầu tư vào các dự án phát triển năng lượng tái tạo khác như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng từ Biomass (khí hóa Biomass để phát điện), xử lý rác thải, chiết xuất Bio-silica từ tro trấu…

Định hướng phát triển của công ty Năng Lượng Xanh trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.